امور ثبتی و صورتمجلس تفکیکی

 

تهیه صورت مجلس تفکیکی و نقشه تفکیکی واحدهای ساخته شده و انجام کلیه امور ثبتی شامل:

 

امور املاک:

  • انجام کلیه ی امور ثبتی از درخواست ثبت تا صدور سند مالکیت
  • انجام کلیه ی امور مربوط به ابطال سند مالکیت معارض
  • اخذ سند مالکیت المثنی، اخذ سند مالکیت تحریری، مستند سازی، اخذ سند مالکیت مجزا جهت هریک از وراث و یا مالکین، اخذ سند مالکیت بر اساس مواد 147 و 148 قانون ثبت (بر اساس قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 3/4/65)
  • اخذ صورت مجلس تفکیکی، افراز املاک، تجمیع، تقسیم نامه، اخذ رای هیات نظارت از ثبت استان (ماده 25 قانون ثبت(
  • انجام کلیه ی امور مربوط به کمیسیون ماده 12 (تشخیص اراضی موات) و کمیسیون ماده 5 (تغییر کاربری اراضی)
  • انجام کلیه ی اصلاحات ثبتی سند شامل ماده 149 قانون ثبت (اضافه نمودن مساحت ثبت شده در سند)، رفع کلیه ی اشتباهات ثبتی در اصلاح سند مالکیت
  • تهیه ی نقشه های تحدید حدود، معماری، کاداستر و اجرای نقشه بر روی اراضی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بهساخت بایابنا می باشد.